Vrátenie tovaru

Zjednodušený postup​

  1. Vyplníte formulár nižšie.
  2. Po vyplnení formuláru Vám obratom prídu pokyny pre vrátenie tovaru.
  3. Odošlete k nám tovar na vrátenie.

Dôležité informácie ešte pred vyplnením formulára:

  • Je potrebné dodať celý obsah tovaru vrátane darčeku (ak bol súčasťou objednávky), najlepšie aj s pôvodným balením (nie je podmienkou), pre prípad výmeny tovaru či vrátenia peňazí, aby nebolo potrebné opätovne odosielať chýbajúce časti tovaru.
  • V prípade vrátenia peňazí odosielame peniaze len prevodom na účet, preto je potrebné vyplniť aj IBAN. Tovar zaslaný k nám na dobierku nepreberáme.
  • Pred odoslaním sa uistite, že zariadenie je odpárované z aplikácie (ak zariadenie takúto možnosť ponúka), neobsahuje žiadne heslo a podobne. V opačnom prípade bude tovar vrátený naspäť.

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu je možné do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru pre fyzické osoby, nie podnikateľov na IČO. O možnosti vrátenia tovaru kúpeného na IČO sa vopred informujte, bez predošlej dohody bude tovar vrátený späť.

Odstúpenie od zmluvy nie je možné pri tovaroch ako kefky, štuplové slúchadlá, rozbalené náhradné hlavice na kefky, holiace strojčeky a podobne, ktoré spadajú pod výnimku „Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní  porušený“

Peniaze vraciame čo najrýchlejšie, najneskôr však do 14 kalendárnych dní

Aktuálne nie je možné priniesť zásielku osobne.

Kompletné znenie poriadku nájdete v obchodných podmienkach.

Odstúpenie od zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov od kúpnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom Obchodné meno: Julie Nagyová – ITS, zap. v živnostenskom registri,  Okresný úrad Košice, pod reg.č.: 803-12648, miesto podnikania: Gudernova 24, 040 11 Košice – Západ, IČO: 37263196, DIČ: 1042567614, IČ DPH: SK1042567614, email: info@mistores.sk, tel.: +421 55 64 24 542

(ďalej len „predávajúci“)

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Vrátenie

Kupujúci:


Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: mistores.sk


Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/povinná zaslať tovar predávajúcemu.


 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom či horeuvedeným formulárom) na adresu:

Julie Nagyová – ITS

Trieda SNP 88, 040 11 Košice – Západ

email: info@mistores.sk

Na tento účel môžete použiť vyššie uvedený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na stránke internetového obchodu www.mistores.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Náklady na vrátenie tovaru znášate vy, a to na základe § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a čl. XI ods. 13 obchodných podmienok predávajúceho zverejnených na stránkach internetového obchodu www.mistores.sk.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru, sme podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov, oprávnení požadovať od vás preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.